مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عبدالله
نام خانوادگی:غلامی
نخصص ها:فقه و اصول